top of page

             第16屆理監事名單(107年01月06日更新)

理 事  長     劉邦寧

副理事長     許承堅

副理事長     林建成

理       事     章   鈿

理       事     江致平

理       事     楊宗憲

理       事     朱   恩

理       事     戴惟天

理       事     林美杏

常務監事     梁修混

監       事     陳靜玉

監       事     郭傳興

             第14屆理監事名單(104年03月17日更新)

理  事  長     黃孝文

副理事長     劉邦寧

常務理事     曾曼麗

常務理事     蔡芬英

常務理事     許承堅 

理        事    鄭立高

理        事    陳岳朗

理        事    簡義源

理        事    郭美韶

理        事    康碧玉

理        事   邱明欽

理        事   李定國

理        事   呂昭顯

理        事   林建成

理        事   梁家彰

理        事   黃英祥

理        事   曾麗珠

理        事   楊清元

理        事   蕭義泰

常務監事    尹忠三

監       事    陳靜玉

監       事    劉淑媛

監       事    劉明枝

 

第13屆理監事名單

理  事  長    黃孝文

副理事長    雷  熹

常務理事    黃玉如

常務理事    李雨泫琪 

常務理事    蔡芬英

理       事    曾曼麗

理       事    柯惠苓

理       事    嚴義澤

理       事    林雅慧

理       事    鄭立高

理       事    盧信傳

理       事    施鵬程

理       事    陳邦銘

理       事    黃世欽

理       事    康碧玉

理       事    郭美韶

常務監事    簡夏蓉

監       事    藍淑慧

監       事    陳靜玉

監       事    林士堯

監       事    夏沛石

理       事    劉邦寧

候補理事    呂寶欽

候補理事    游菁菁

候補理事    洪素莉

候補理事    童景俊

候補監事    楊    岳

bottom of page